Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Організація навчальної роботи

"Homines, dum docent, discunt." –

Люди, поки навчають, вчаться. –

Луцій Анней Сенека

   Навчально-методична робота є одним із пріоритетних напрямків діяльності кафедри банківської справи, невід’ємною складовою навчального процесу університету та одним із основних видів роботи професорсько-викладацького складу. Вона спрямована на удосконалення методики навчання студентів, розробку і впровадження ефективних методів оптимізації й інтенсифікації навчально-виховного процесу, поліпшення організації самостійної роботи і контролю знань студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

 Головним завданням навчально-методичної роботи кафедри банківської справи є подальше всебічне покращення якості навчального процесу шляхом  поєднання фундаментальної і спеціальної підготовки, широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи, запровадження сучасних методів навчання, використання комп’ютерних та Інтернет-технологій, формування практичних навичок, виховання відповідних моральних рис, сприяння всебічному розвитку особи майбутнього фахівця-банкіра.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на забезпечення якісної підготовки фахівців з банківської справи і полягає у забезпеченні навчального процесу відповідними навчально-методичними матеріалами, літературою, а також у проведенні заходів, які сприяють підвищенню рівня викладання навчальних дисциплін. На сьогоднішній день професорсько-викладацьким складом кафедри банківської справи викладаються навчальні дисципліни, які охоплюють практично усі аспекти функціонування грошово-кредитної системи, проблеми монетарної та валютної політики, організації банківської справи, міжнародних валютно-кредитних відносин, теорії та практики кредитування, функціонування платіжних систем, новітніх банківських послуг тощо. Керівниками курсів є провідні вчені та педагоги кафедри, які мають вагомі досягнення у науковій роботі та значний досвід у викладацькій діяльності.

На якість навчального процесу впливає рівень забезпечення дисциплін, що викладаються, навчально-методичною літературою. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над виданням навчальних і навчально-методичних посібників та підручників. Серед основних начально-методичних праць можна виділити підручники з дисциплін: «Гроші та кредит» (2005 р.), «Валютна політика» (2007 р.), «Банківські операції» (2009 р.), «Міжнародні розрахунки і валютні операції» (2004 р.), навчальні та навчально-методичні посібники з дисциплін: «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» (2007 р.), «Центральний банк і грошово-кредитна політика» (2008 р.), «Банківські електронні послуги» (2005 р.), «Платіжні системи» (2006 р.), «Міжнародна комерційна діяльність банків» (2007 р.), «Міжнародні ринки грошей і капіталів» (2008 р.), «Міжнародна банківська справа» (2008 р.), «Історія грошей і банківництва» (2010 р.).

Всі підготовлені і видані підручники, навчальні та навчально-методичні посібники характеризуються новизною проблем, що розглядаються, високим науковим та методичним рівнем, ґрунтуються на найбільш новітніх розробках і досягненнях вітчизняної та зарубіжної економічної науки, а також статистичних даних Національного банку України, фінансових ринків і фактичних матеріалах комерційних банків. Кафедрою щорічно здійснюється планування видавничої діяльності відповідно до нагальних потреб забезпечення навчального процесу методичною та навчальною літературою.

 Колективом кафедри проводиться постійний моніторинг навчально-методичного забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою. Регулярно відбувається оновлення навчально-методичних матеріалів, зокрема методичних матеріалів до вивчення навчальних дисциплін, виконання курсових та дипломних робіт, програм стажування та проходження переддипломної практики студентами денної форми навчання.

Важливим напрямком роботи кафедри є адаптація навчального процесу до вимог Болонської декларації з метою органічного входження у європейський освітній простір. На цій основі посилена увага приділяється розробці та використанню під час викладання дисциплін тестових контрольних завдань як однієї із найбільш поширених у світовій практиці форм поточного та підсумкового контролю знань студентів. Крім цього, з усіх навчальних предметів розроблені електронні навчально-методичні комплекси дисциплін (ЕНМКД), що розміщені на сервері університету.

 Важливою складовою навчально-методичної роботи є систематичне проведення методичних семінарів кафедри, під час яких обговорюються важливі проблеми та питання організації навчального процесу, методика проведення лекційних та практичних занять, вдосконалення керівництва виконанням курсових і дипломних робіт, проходження всіх видів практик, ефективність та результативність поточного та підсумкового контролю знань студентів тощо. Результатом проведення методичних семінарів є прийняття відповідних рішень кафедри, які дають змогу покращити якість викладання дисциплін та рівень фахової підготовки студентів.