Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Організація наукової роботи

   

"Litterae thesaurum est". – Наука – це скарб. 

Гай Петроній

 

Спрямованість науково-дослідної роботи кафедри банківської справи  перебуває у площині вивчення найважливіших, найактуальніших проблем економіки України і насамперед її грошово-кредитної сфери, що є основою усього національного господарства. Кафедра здійснює фундаментальні і прикладні дослідження на макро- та мікрорівні відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки та підвищення ефективності функціонування її банківського сектора. 

Науково-дослідна робота викладачів кафедри ведеться за наступними напрямами: фундаментальні дослідження в галузі грошей, кредиту і банківської справи, що мають на меті розробку пропозицій і рекомендацій з питань оптимізації функціонування вітчизняної грошової і кредитної системи, розвитку сучасних банківських продуктів і технологій, монетарного регулювання, антикризових заходів, модернізації банківської системи і удосконалення її структури; підготовка і опублікування монографічних робіт; видання підручників і навчальних посібників з елементами наукових досліджень; підготовка наукових статей, брошур, тез доповідей; участь в наукових конференціях, семінарах, круглих столах; проведення наукових досліджень в рамках затверджених тем науково-дослідної роботи кафедри.

Колективом кафедри банківської справи постійно проводиться робота з метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, організації досліджень, які входять у сферу наукових інтересів кафедри. Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів до участі на міжнародних і всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт. Ця діяльність підтверджується відзнаками високого рівня, а саме грамотами, подяками, сертифікатами, дипломами. Робота студентських наукових гуртків кафедри, засідання яких відбуваються щотижня, підготовка й організація викладачами наукових семінарів і круглих столів для студентів – це також ті важливі напрями науково-дослідної роботи кафедри, які дозволяють урізноманітнити навчальний процес, максимально зацікавити в ньому майбутніх фахівців, а також підготувати найталановитіших із них для роботи в науковій сфері і навчанні в аспірантурі. 

У науковій сфері кафедра підтримує тісні творчі стосунки із провідними вищими навчальними закладами України та зарубіжних країн. Серед них – такі як Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана,  Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львівська комерційна академія, Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди, Національний університет ДПС України м. Ірпінь, Національний університет «Острозька академія», Донецький державний університет управління,  Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Плідною є також співпраця кафедри із фахівцями Національного банку України, провідними комерційними банками, Міжнародною фінансовою корпорацією. Результатом таких зв’язків є спільні наукові конференції, семінари, участь у наукових дослідженнях, проектах стосовно питань становлення і функціонування банківської системи. 

Стратегічними пріоритетами науково-дослідної роботи кафедри банківської справи є:

- розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі грошово-кредитного сектора національної економіки та його модернізації у відповідності із новими викликами, що супроводжують ринкове реформування, фінансову і макроекономічну стабілізацію, подолання наслідків світової фінансової кризи, лібералізацію міжнародного руху капіталів і кредитів та інтеграцію економіки України і її банківської системи у світове господарство; 

- організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, круглих столів, конференцій, олімпіад, конкурсів, що забезпечує  органічну єдність змісту банківської освіти і програм наукової діяльності кафедри; 

- спрямування результатів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок на підготовку необхідних стандартів вищої банківської освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням останніх досягнень економічної науки і банківських технологій; 

- залучення до науково-дослідної роботи кращих студентів, активна підтримка роботи студентських наукових гуртків, забезпечення участі студентів у наукових заходах і підготовка на високому науковому рівні науково-дослідних, курсових, дипломних та інших студентських робіт; 

- опублікування результатів наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри у вигляді наукових монографій і статей у провідних фахових виданнях України та зарубіжних країн; 

- підготовка в аспірантурі науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації шляхом написання і захисту дисертаційних досліджень, теми яких відображають пріоритетні напрями розвитку банківського сектора економіки та ефективної організації грошового обігу країни як основи стабільного економічного розвитку; 

- подальший розвиток різних форм наукової співпраці (в  тому  числі міжнародної) з університетами, банківськими установами, фінансовими організаціями з метою обміну досвідом та залучення до науково-дослідної роботи провідних учених і науковців, працівників банків.

Організація науково-дослідної роботи кафедри банківської справи, таким чином, спрямована на збереження і примноження освітнього та наукового потенціалу університету як одного із провідних центрів вищої економічної освіти нашої держави, спроможного на високому рівні реалізовувати інноваційні наукові проекти і освітні програми відповідно до кращих європейських зразків.