Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Теми науково-дослідної роботи

Litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores. –

Коріння наук гірке, плоди солодкі.

Арістотель


В грудні 2010 року кафедрою банківської справи успішно завершена держбюджетна науково-дослідна робота на тему: “Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання”. За результатами науково-дослідної роботи видано колективну монографію окремі положення дослідження висвітлені у 5 монографіях, 2 підручниках, 2 навчальних посібниках з грифом МОН України, 7 навчально-методичних посібниках, опубліковано 69 статей у фахових виданнях та 133 тез доповідей за результатами міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Підготовлено 17 магістерських і 6 студентських наукових робіт.

 Колективом кафедри банківської справи успішно завершені дослідження відповідно до двох тем науково-дослідної роботи: «Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів» (державний реєстраційний номер - 0106U011824), затвердженої у грудні 2006 року та розрахованої на 2007-2011 рр. та  затвердженої 30 листопада 2010 року держбюджетної теми: “Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України”, що виконується за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету, і розрахована на 2011-2013 рр. Сьогодні наукові дослідження здійснюються відповідно до затвердженої у січні 2014 року науково-дослідної теми: "Активізація банківського кредитування реального сектора як необхідна умова реалізації стратегії економічного зростання Укрраїни" (державний реєстраційний номер - 0114U000565)Науковий керівник тем – завідуючий кафедрою банківської справи, доктор економічних наук, професор О.В. Дзюблюк.

Досліджуючи тематику, що стосується становлення банківської системи України в умовах глобалізації економічних процесів, провідні фахівці кафедри працюють над вирішенням таких проблем як: грошово-кредитна та валютна політика, їх роль у стабілізації і розвитку національної економіки; контрольно-наглядові функції Національного банку України та їх вплив на діяльність комерційних банків; удосконалення існуючих банківських продуктів та активізація впровадження нових видів фінансових послуг; оптимізація управління фінансовою стійкістю та перспективи посилення конкурентних позицій комерційних банків на ринку в умовах світової фінансово-економічної кризи; стратегія розвитку національної банківської системи у контексті глобалізаційних процесів.

 Виконуючи дослідження теми щодо грошово-кредитного регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України, колектив науковців кафедри банківської справи працюватиме в таких напрямках як: теоретичні основи грошово-кредитного регулювання в ринкових умовах господарювання; монетарна політика центрального банку та її вплив на макроекономічну стабільність в період кризових явищ; ефективність функціонування банківської системи та концептуальні засади забезпечення її фінансової стійкості; практичні аспекти управління фінансовою стійкістю банківської системи України у грошово-кредитному механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації.

  Результати дослідження за даними темами апробовуються в ході наукових дискусій на вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, наукових семінарах, у процесі розробки практичних пропозицій і рекомендацій щодо оптимізації монетарного регулювання, розвитку банківських продуктів і послуг в сучасній економіці.

Активне провадження наукових досліджень в галузі актуальних проблем розвитку банківської системи, грошового обігу і кредиту є стратегічним орієнтиром функціонування кафедри банківської справи у сфері науково-дослідної роботи, підвищення інтелектуального потенціалу та професійної кваліфікації професорсько-викладацького складу.