Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Аспірантура

Nulla aetas ad discendum sera. –

Вчитися ніколи не пізно.

 

Процес підготовки науково-педагогічних працівників під час навчання в аспірантурі створює умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації шляхом здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Відтак навчання в аспірантурі при кафедрі є одним із основних джерел постійного поповнення і оновлення інтелектуального, науково-дослідного, кадрового потенціалу кафедри банківської справи, де під керівництвом професорів О.В.Дзюблюка та Б.С.Івасіва здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації – кандидатів економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит.

 У рамках даної наукової спеціальності, згідно паспорту, затвердженого постановою президії ВАК України від 14.12.2006 р. № 31-06/11, на кафедрі здійснюються дослідження грошової і кредитної системи та їх інституційної інфраструктури. Основними напрямками наукових досліджень є: монетарна політика; попит та пропозиція грошей; механізми грошово-кредитного регулювання; інфляція і стабілізація грошей; механізм функціонування банківської системи, організація й управління діяльності банків; формування та функціонування ринку кредитних ресурсів; механізм банківського кредитування та його особливості в окремих галузях і сферах економіки; інвестиційна діяльність банків; іпотечне кредитування; лізинг у банківській діяльності;  організація безготівкових і готівкових розрахунків; фінансовий менеджмент в банку; операції з іноземною валютою; валютне регулювання та платіжний баланс.

Навчання в аспірантурі відбувається згідно індивідуального плану і триває: з відривом від виробництва – 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки. Науковий керівник спільно з аспірантом складає індивідуальний план навчання, який разом із темою майбутньої дисертації виноситься на обговорення кафедри і затверджується відповідним рішенням на засіданні кафедри. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи та не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри  і щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом по університету аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає: складання кандидатських іспитів зі спеціальності, іноземної мови та філософії; підготовку і опублікування наукових праць згідно з вимогами ВАК України до публікацій результатів дисертації; участь у наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах з метою апробації результатів дисертації; підготовку тексту дисертації згідно затвердженої теми та у відповідності з вимогами до дисертацій ВАК України; захист дисертації у встановлений термін у спеціалізованій вченій раді університету.

Інформація щодо прийому до аспірантури

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності, філософії, української мови та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької) в обсязі програм вищих навчальних закладів.  Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. До заяви подаються такі документи:

1. Лист-рекомендація (для тих, хто вступає за державним замовленням).

2. Особовий листок з фотокарткою (2 шт.).

3. Автобіографія.

4. Витяг з трудової книжки, завірений за останнім місцем роботи.

5. Список опублікованих наукових праць (особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної спеціальності).

6. Витяг з протоколу засідання Вченої ради університету для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу.

7. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу і витяг з залікової відомості, завірені нотаріально.

8. Посвідчення про складені кандидатські іспити.

9. Медичну довідку про стан здоров’я.

10. Договір про підготовку аспіранта (видається відділом аспірантури і докторантури).

Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником, який повідомляє приймальну комісію про свою згоду здійснювати наукове керівництво.

Документи подаються за адресою університету: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, відділ аспірантури і докторантури, тел. 47-58-62.