Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Студентська наукова робота

Професорсько-викладацький склад кафедри банківської справи ТНЕУ ретельно та виважено підходить до формування майбутніх банківських фахівців, оскільки чітко розуміє, що у банківських установах мають працювати спеціалісти, здатні розібратися в складних економічних процесах, прийняти об’єктивні рішення на основі результатів аналізу загальноекономічних факторів. А для цього необхідно володіти високим рівнем теоретичних знань, котрі отримуються у вищому навчальному закладі в цілому та у сформованих студентських наукових осередках зокрема.

Саме тому кафедра банківської справи активно сприяє розвитку студентської науки в Університеті, адже активізація наукової роботи студентів є важливим засобом щодо підвищення якості підготовки висококваліфікованих банківських управлінців та працівників, формування особистості майбутнього вченого, що в цілому матиме позитивний вплив на розвиток покоління нової генерації адаптованого до динамічних глобалізаційних економічних процесів.

Завданням студентської науки є пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї; забезпечення спадковості наукових шкіл та безперервності наукового пошуку; формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв'язків; розширення світогляду молодої людини; забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу вузу. Ці завдання повністю реалізуються у студентських наукових гуртках кафедри банківської справи, які стали невід'ємною складовою студентської наукової роботи.

При кафедрі банківської справи активно функціонують студентські наукові гуртки «Банківський аналітик», кураторами якого є к.е.н., доцент Г.М. Забчук та викладач В.Я. Рудан і «Грошова парадигма»,  кураторами якого є к.е.н. доцент  О.Л. Малахова та к.е.н., доцент О.О. Іващук.

Найбільш поширеними формами діяльності студентів у науковій сфері є: участь у щорічних предметних олімпіадах; у Міжнародних, Всеукраїнських та Університетських науково-практичних конференціях; організація та співорганізація студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо. Студенти-члени наукових гуртків активно приймають участь у даних заходах, успішно вирішують поточні завдання та досягають поставленої мети.