Напрями соціальної відповідальності банківських установ в Україні із врахуванням світового досвіду

U28 березня 2017 року  на кафедрі банківської справи відбувся науковий семінар на тему: «Напрями соціальної відповідальності банківських установ в Україні із врахуванням світового досвіду». І грунтовними доповідями  виступали к.е.н., доц. Стечишин Т. Б. та к.е.н., ст. викладач Ониськів Л. М.

Актуальність теми семінару пояснюється кризовими явищами в економіці країни і нестабільністю у соціальній сфері.

У своїй доповіді Тетяна Богданівна розповіла про історичні витоки визначення, трактування і наукового підходу і зазначила, що соціальна відповідальність – це відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності (продукти, послуги, процеси) на суспільство і навколишнє середовище, що реалізується через прозору та етичну поведінку. Також доповідач визначила генезис формування категорії «соціальна відповідальність бізнесу» і зазначила, що вперше наукове трактування заходимо в Міжнародному стандарті ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності», котрий вийшов у 2010 році.  

К.е.н., доц. Стечишин Т. Б.  зупинилася на характеристиці моделей соціальної відповідальності, які різняться за такими ознаками, як роль держави, законодавчі рамки, ключові учасники соціальної відповідальності, механізм взаємодії між основними учасниками моделі і зазначила, що аналізуючи світовий досвід соціальної відповідальності дуже важливо вибрати в державі модель, яка б найбільш імпонувала як владі, так і бізнесу, і суспільству.

Вона також розповіла про напрями моніторингу соціальної відповідальності в банківській сфері, серед яких наявність соціальних інвестицій, поширення нефінансової звітності, формування рейтингів соціально відповідальних компаній та ін. Тетяна Богданівна виокремила основні проблеми, які є перепонами в активному впровадженні концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в Україні та охарактеризувала етапи прогнозованого розвитку соціально-орієнтованої вітчизняної банківської системи.

К.е.н., старший викладач Ониськів Л. М. виступила із доповіддю на тему «Cоціальна відповідальність банківських установ України», де зазначила  методи реалізації соціальної орієнтації банківської системи в Україні, серед яких соціально-орієнтовані банківські продукти і послуги; фінансування розвитку соціального бізнесу; фінансування соціальних венчурних, стартових проектів (start-up);  мікрокредитування і надання послуг незахищеним верствам населення; використання позитивної практики ісламського банківництва; впровадження етичних кодексів; підвищення фінансової грамотності населення, інтеграція етичних принципів і соціальної свідомості у бізнес-освіту; благодійницька діяльність; соціально відповідальний маркетинг, прозорість діяльності та участь банку у рейтингах КСВ; соціально-відповідальне інвестування та соціальні інвестиції.

Українські банки не використовують соціально-відповідальні інвестиції як елемент реалізації своєї КСВ. Вони у своїй КСВ діяльності та соціальній звітності відображають проекти, які мають лише благодійний характер, або констатують про наміри відповідати нормам КСВ.

Також Любов Мирославівна зазначила, що формуючи соціальну політику банку, важливим її елементом є рівень матеріальної винагороди керівників і менеджерів. Доповідач на слайді провела рейтингування соціальної відповідальності топ-10 українських банків за рівнем маржі у середніх доходах управлінського персоналу банку до середнього доходу працівників і дійшла висновку, що високий рівень різниці у доходах управлінського персоналу та працівників середньої ланки, показує, що Україна перейняла елемент економічної нерівності, котрий притаманний ринковій економіці і потребує подальшого корегування.

Тема семінару викликала жваве обговорення, адже важливим є те, що соціальна відповідальність покликана пов’язувати інтереси клієнтів, суспільства і зацікавлених осіб. Зокрема, д.е.н., професор Дзюблюк О. В. зазначив про необхідність поєднання соціальної та кримінальної відповідальності. У нерозвинутому суспільстві має бути елемент примусу, а не зобов’язання без відсутності кари за невиконання обов’язків та недотримання вимог. Ліквідація банків в Україні в останні роки не мала відповідальності перед бізнесом, який отримав величезні втрати, не понісши ні соціальної, ні кримінальної відповідальності.

К.е.н., старший викладач Рудан В. Я. зауважив про особисту відповідальність керівників банків і зазначив позитивні моменти соціальної відповідальності для суспільства, зокрема проекти зі встановлення дитячих майданчиків, олімпіади UniCredit Bank і т.п.

Разом з тим, у ході обговорення присутні зійшлися на думці, що нині принципи соціального підходу до ведення бізнесу у банках є на критично низькому рівні і потребують подальшого розвитку.