«Підготовка міждисциплінарної курсової роботи студентами І-го курсу СВО «Магістр».

seminar123 квітня 2018 р. з ініціативи професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи відбувся методичний семінар на тему: «Підготовка міждисциплінарної курсової роботи студентами І-го курсу СВО «Магістр».

Міждисциплінарна курсова робота – це вид наукової роботи, який є самостійним навчально-науковим дослідженням студента, виконується на першому курсі з певного фахового спрямування та поєднує кілька дисциплін професійної підготовки магістра. Тема семінару є надзвичайно актуальною, оскільки міждисциплінарна курсова робота, яку виконують студенти магістратури, стане основою для написання дипломної роботи і від якості її виконання значною мірою залежить успішність написання магістерської роботи.

Із грунтовною доповіддю щодо особливостей написання міждисциплінарної курсової роботи виступила к.е.н., доцент Малахова О. Л. Зокрема, Олена Леонідівна зазначила, що курсова робота – це перша спроба дослідницької роботи за логікою та процессом розробки наукової проблеми з поглибленням у обрану спеціалізацію. Текст курсової роботи вибудовується відповідно до принципів написання наукової роботи за логікою та результатами проведення власної наукової розвідки і може бути підставою для представлення результатів роботи на студентських наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, участі в інших академічних подіях, а також основою для першої наукової публікації.

Метою виконання міждисциплінарної курсової роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, їхнє застосування для вирішення конкретного практичного завдання відповідно до вимог ОКХ з певної галузі знань, напрямку підготовки, спеціальності, спеціалізації. Доповідач зазначила, що для досягнення мети у роботі вирішуються такі завдання:

  • систематизація та поглиблення теоретичних знань у контексті вирішення певних практичних завдань;
  • формулювання конкретної прикладної проблеми, що не знайшла достатнього висвітлення у науковій літературі та не вирішена на практиці;
  • самостійне обґрунтування шляхів і засобів вирішення визначеної проблеми;
  • встановлення внутрішніх і зовнішніх зв'язків між явищами та процесами, які є суттєвими для вирішення конкретного практичного завдання;
  • формування висновків, рекомендацій і пропозицій за результатами проведеного дослідження.

У своєму виступі О. Л. Малахова також детальніше зупинилася на розгляді етапів виконання міждисциплінарної курсової роботи та критеріях її оцінювання.

 Тема методичного семінару викликала жваве обговорення, оскільки написання навчальних робіт такого роду є одним із базових професійних вмінь не лише сучасного економіста, але й людини з університетською освітою. Тому відповідальність щодо формування навиків вміння представляти та якісно формулювати власні думки, вибудовувати аргументацію, робити висновки й опановувати простір дискусії стають необхідними у повсякденному спілкуванні, соціальних мережах та будь-яких взаємодіях лежить на викладачах, які є керівниками з написання курсових робіт.