Про стажування к.е.н., доцента Балянт Г. Р. у Жешувському університеті (Польща)

35066256 855804784608404 8635352191822987264 nУпродовж 4-8 червня 2018 року к.е.н., доцент кафедри банківської справи Ганна Балянт проходила стажування у Жешувському університеті (Польща) в межах участі в міжнародній академічній мобільності Програми Європейського Союзу Еразмус +.

В рамках стажування було проведено зустрічі з заступником декана економічного факультету з досліджень та розробок доктором Малгожатою Восек, представниками кафедри  фінансів Магдалиною Вірчіч,  Юстиною Хмєль, Рафалем Пітерою. Під час зустрічей були обговорені  напрями розширення співпраці між ТНЕУ та Жешувським університетом.

Працівники університету ознайомили із його структурою, особливостями організації навчального процесу та наукової діяльності, методикою викладання та принципами навчання.

За результатами стажування очікується розширення міжнародного співробітництва між кафедрою банківської справи ТНЕУ та кафедрою фінансів Жешувського університету. Зокрема планується спільна участь у конференціях, здійснення публікацій у фахових виданнях, написання монографій та розробка спільних міжнародних проектів.

Загалом, такий формат міжнародної співпраці дозволяє посилити інтернаціоналізацію освіти та підвищити якість надання освітніх послуг.
                     
During June 4-8, 2018, Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Banking Hanna Balyant completed training at Rzeszow University (Poland) within participation in the international academic mobility of the European Union Program Erasmus +.
As part of the internship, meetings were held with Vice-dean for Research and Development Dr Małgorzata Wosiek, representatives of the Finance Department  Magdalena Wiercioch, Justyna Chmiel, Rafał Pitera. During the meetings, there were discussed the directions for expanding cooperation between TNEU and Rzeszow University.
The university staff acquainted Hanna with its structure, peculiarities of the organization of the educational process and scientific activity, teaching methods and principles of teaching.
As a result of the internship, expansion of international cooperation between the TNEU Department of Banking and the Department of Finance of the Rzeszow University is expected. In particular, it is planned to jointly participate in conferences, publish publications in professional editions, write monographs and develop joint international projects.
In general, such a format of international cooperation allows strengthening the internationalization of education and improvement of the quality of educational services.