«Банківське кредитування: сучасний стан та проблеми сьогодення».

IMG 776401ea1b270db79a7e3ad8779ebfe9 V4 жовтня 2018 року учасники студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Банківський аналітик» провели круглий стіл на тему: «Банківське кредитування: сучасний стан та проблеми сьогодення».   

    
Зі вступним словом виступила голова гуртка Гнатів Ольга, представивши присутніх на заході: завідувача кафедри банківської справи, доктора економічних наук, професора Дзюблюка Олександра Валерійовича, начальника відділення №3 «ПриватБанк» Приймака Андрія Богдановича, начальника відділу з продажів та обслуговування клієнтів роздрібного бізнесу «Crédit Agricole» Засядько Оксану Олегівну,  к.е.н., доцента Стечишин Т. Б.,  к.е.н., доцента Чайковського Я. І.,кураторів гуртка к.е.н., доцента Забчук Г. М. та  к.е.н., доцента Сороківську З. К. 

  
Зокрема, Ольга Гнатів наголосила, що діяльність банківських установ має стати головним драйвером сильного економічного середовища, що буде впливати на забезпечення реалізації національних інтересів держави в умовах глобалізаційних процесів. Також, Ольга підкреслила актуальність даної тематики, звернувши увагу на те, що важливу роль у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє саме банківський кредит як основне джерело залучення ресурсів поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів.  

      
Із змістовними та ґрунтовними доповідями виступили учасники гуртка Давидюк Олена та Ващук Ірина.

Студентка групи ФБС-41 Давидюк Олена у своїй доповіді на тему «Банківське кредитування в Україні» наголосила на тому, що банківське кредитування здійснює найсуттєвіший вплив на динаміку ВВП, обсяги реалізованих товарів та послуг, індекси споживчих цін, курс національної валюти тощо. У порівнянні із впливом, що здійснюють інші суб’єкти фінансового посередництва, банківське кредитування суттєво переважає за всіма аспектами.  

       
Студентка зауважила, що на кредитному ринку України склалася певна структура кредитного портфелю, яка характеризується такими показниками: станом на 31.12.2016 р. частка наданих кредитів юридичним особам склала 84,3%, а фізичним особам відповідно 15,7% . Тобто, можна зробити висновок, що кредитування юридичних осіб є вагомішою складовою в активних операціях вітчизняних банків. Кредити, надані фізичним особам, становлять лише 1/6 частину від загального обсягу наданих кредитів. При цьому більша частина з них видається на споживчі потреби. Тобто, проблема розвитку банківського кредитування фізичних осіб виходить поза межі банківського регулювання і її вирішення можливе лише у випадку комплексного розв’язання проблеми підвищення життєвого рівня населення. Зниження реальних доходів населення, зменшення обсягів виробництва, високий рівень інфляції призвели до неспроможності позичальників вчасно виконувати свої зобов’язання за кредитами, що спричинило зростання простроченої заборгованості. Необхідною умовою для вирішення цієї проблеми є ретельніша увага банківських установ до фінансового стану позичальників та їх кредитних історій.  


Доповідь на тему: «Зарубіжний досвід банківського кредитування» представила студентка групи ФБС-22 Ващук Ірина, наголосивши на тому, що на сьогоднішній день світовий досвід в організа­ції діяльності кредитних організацій суттєво важливий для України як держави, яка прагне вийти на світовий рівень успішного функціонування банківської системи та економічного розвитку загалом. Це необхідно не тільки для підвищення конкуренто­спроможності України на світовому ринку банківських послуг, а й для повернення втрачених позицій у світо­вому співтоваристві.      

  
Проаналізувавши світовий досвід банківського кредитування, Ірина зазначила, що у Німеччині провідне положення займає група ко­мерційних банків, яку очолює велика трійка –  «Dresdner Bank», «Deutsche Bank» і «Commerzbank», яких зосереджено більше 50% вкладів і 40% наданих кредитів.    


У Польщі використовують спеціальні методи забезпечення погашення кредитів їхніми позичальника­ми. Банки, які використовують групове поручительство замість застави та інших традиційних засобів забезпе­чення, були названі «банками довіри». Повернення кре­дитів забезпечувалося скоріше моральними принципа­ми, ніж економічними – позичальник знав, що якщо він не розплатиться за кредит, то це змушені будуть зробити інші громадяни, які за нього поручилися. Таким чином, саме соціальне середовище було гарантією того, що по­зичальник погасить борг.     


Після прослуховування доповідей, учасники круглого столу приступили до доповнень та дискусій стосовно актуальних проблем банківського кредитування в Україні та досвіду його проведення закордоном. Окремо виділили важливість питання щодо проблемної заборгованості банків, котре активно обговорювалось учасниками наукового об’єднання із фахівцями у сфері банківської діяльності.  


Учасники обговорення дійшли висновку, що вплив кредитної діяльності банків на економіку країни є, без сумніву, вагомим, оскільки без активізації національного кредитного ринку подолання кризових явищ в економіці країни та стимулювання економічного зростання є неможливим.


У підсумку, голова СНГ «Банківський аналітик» Гнатів Ольга висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та усім учасникам круглого столу за присутність та активну участь.

Автор: студентка 1 курсу магістратури ФББ Ольга Гнатів.