«Стратегічні орієнтири розвитку банківської системи України»

seminar131 жовтня   2018 року з ініціативи професорсько-викладацього колективу кафедри банківської справи відбувся науковий семінар на тему: «Стратегічні орієнтири розвитку банківської системи України».

Розвиток банківського сектору є необхідною умовою належного функціонування економіки будь-якої держави, від ефективності функціонування якого, його фінансової стійкості та здатності протистояти кризовим явищам вирішальною мірою залежать перспективи економічного розвитку країни загалом. Лише через ефективну банківську систему можна здійснити реструктуризацію економіки, якої так потребує Україна. У розвинутих країнах банківська система виступає джерелом економічного зростання. На жаль, в умовах України вона ризикує стати тягарем для українських платників податків та інструментом виведення коштів. Саме цим й визначається актуальність обраної теми семінару.

Доповідачами виступили к.е.н., доцент Чайковський Я. І. та к.е.н., доцент Метлушко О. В.

У своїй доповіді на тему: «Банківська система України: причини банківської кризи, сучасний стан та необхідність розробки стратегічних орієнтирів розвитку» Ярослав Іванович зазначив, що протягом 2014-2017 рр. вітчизняний банківський сектор зіткнувся з комплексом проблем, основна частина яких носить загальноекономічний характер, друга пов’язана з функціонуванням банківської системи, а третя спричинена неефективною політикою Національного банку України. В Україні розвиваються три види криз – фінансово-економічна, валютна і банківська. У результаті системних інституційних і структурних проблем, які не вирішені впродовж багатьох років, Україна в 2017 р. зайняла 81 місце з 137 країн за рейтингом глобальної конкурентоздатності.

Він окреслив найважливіші проблеми валютного ринку, серед яких високий рівень доларизації, девальвація національної грошової одиниці, негативне сальдо рахунку поточних операцій, обмежений рівень золотовалютних резервів Національного банку України та ін.

Доповідач також зосередив увагу на найвагоміших тенденціях розвитку вітчизняного банківського сектору та ознайомив присутніх з досвідом країн Європейського Союзу щодо стратегічних орієнтирів банківської системи.

У своїй доповіді на тему: «Драйвери розвитку банківської системи: підтримка економічного зростання  та доступні кредити» Метлушко О. В. визначила головну стратегічну мету реформування банківського сектору, котра полягає в тому, що він має стати фінансово стабільною, прибутковою системою, яка виконує функцію оптимального перерозподілу фінансових ресурсів в економіці і є головним кредитором економічного розвитку країни.

Доповідач охарактеризувала основні напрямки, що сприятимуть досягненню поставленої мети, серед яких: пожвавити банківське кредитування економіки шляхом забезпечення доступності кредитів для індустріального сектору, формування адекватної вітчизняним реаліям системи управління кредитними ризиками, провадити Національним банком ефективну монетарну політику і політику банківського регулювання, посилити захист прав кредиторів, позичальників та інвесторів;  сприяти кредитуванню агросектору, середнього та малого бізнесу; підвищити довіру економічних суб’єктів до банківської системи і розширити можливості залучення коштів до неї, створити механізми та інструменти довгострокового фінансування економіки; запровадити ефективну стратегію і тактику розвитку державних банків та ін.

Тема семінару надзвичайно актуальна, тому й викликала жваву дискусію серед присутніх. Підсумовуючи, зазначили, що для того, щоб банківська система функціонувала фінансово стабільно, була прибутковою, виконувала функцію оптимального перерозподілу капіталу в економіці, необхідні стратегічні орієнтири її розвитку з врахуванням зарубіжного досвіду.