«Банківські ризики в умовах посилення фінансової нестабільності – вітчизняний та зарубіжний досвід»

11111У понеділок, 12 жовтня, учасники студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Грошова парадигма» провели науковий семінар на тему: «Банківські ризики в умовах посилення фінансової нестабільності – вітчизняний та зарубіжний досвід».

На засіданні були присутні куратори гуртка: к.е.н., доцент Малахова О. Л. та к.е.н., доцент Іващук О. О. та викладачі кафедри банківської справи к.е.н., доцент Галіцейська Ю. М. та к.е.н., доцент Чайковський Я. І.

Розпочала науковий захід зі вступними словами Голова гуртка Марія Дідик, підкресливши актуальність даної теми. Зокрема вона зазначила, що будь-яка економічна діяльність супроводжується численними ризиками, у  тому числі й банківська, за своєю природою пов’язана з ризиками, що виникають за різних обставин. З’ясування  сутності цих ризиків, правильне оцінювання й ефективне управління ними дає змогу уникнути або значно зменшити неминучі втрати, які виникають у банківській діяльності внаслідок їх реалізації.

На заході першою доповідала студентка 3 курсу Мар’яна Бурмій, яка  охарактеризувала банківські ризики в Україні. Студентка зазначила, що    ризики банківської діяльності випливають із специфіки банківської діяльності, що здійснюється в умовах ринкових відносин, і означають імовірність одержання доходів, менших від очікуваних, зниження вартості активів. Підвищені банківські ризики призводять до значних фінансових утрат і, як наслідок, до банкрутства банків.

Було сказано, що  найбільший збиток банківська система України отримала за результатами 2016  р.  через   відрахування до резервів. У 2017  р.  банківська система також отримала збиток,  але він значно скоротився в порівнянні із 2016 р. За 2017 рік сектор також був збитковий (24,4 млрд. грн.), збиток сформували в основному декілька банків, зокрема Приватбанк та два банки з російським капіталом. Кількість збиткових банків скоротилася з 33 у 2016 р. до 18 одиниць у 2017 році. А тих, які мають операційний збиток до відрахувань у резерви, - з 23 до 14. Більшість експертів, а також НБУ у своєму аналітичному звіті вважають, що банківська система у 2016 році досягла «дна», а у 2017 році майже очистилася  від «зайвих» банків.

Отримані дані свідчать про необхідність удосконалення сучасних методів управління і мінімізацію банківських ризиків, оскільки сутністю та проявом ризику є єдність окремих різновидів ризиків, що виділяються залежно від характеру причин їх виникнення та напрямів їх прояву у процесі банківської діяльності.

А також студентка зазначила, що побудова комплексної системи ризик-менеджменту в банках є однією з основних складових створення надійних та ефективних систем управління банком. Система ризик-менеджменту банку повинна визначати всі рішення та дії, які вживаються з метою уникнення, зменшення ризику, переносу його на іншу ділянку, страхування, установлення лімітів ризику або відвертого його прийняття.

Продовжила розгляд даної теми студентка 3 курсу Христина Тріщ, яка зазначила, що сутність системи управління ризиками полягає у тому, що нагляд за банківською діяльністю є комплексом взаємопов’язаних дій, направлених на підтримку стабільності банківської системи, попередження системних ризиків (наприклад, банкрутства банків), а також захист інтересів вкладників і кредиторів.

Оцінка ризику в системі  оцінки ризиків  має  відображати  як дійсні,  так і  потенційні  параметри ризику банку.  На цій оцінці базується стратегія і  дії служби банківського нагляду. Вона також створює  підґрунтя для обговорення стану банку із його керівниками та членами спостережної ради банку і  допомагає забезпечити ефективнішу   роботу  служби  банківського  нагляду  (інспектування, безвиїзний нагляд тощо).

Було зауважено, що впровадження якісно нового підходу щодо управління функціональними ризиками через комплаєнс-контроль є доцільним з точки зору ефективності та рентабельності, оскільки запровадження комплексних систем управління ризиками дозволить уникати дублювання функцій та забезпечить повне виконання поставлених завдань з мінімізації прояву ризиків, значно зменшуючи операційні витрати банку.

На засіданні члени гуртка разом із викладачами дискутували про застосовування адекватних методологічних підходів до оцінки ризиків банківської системи. А також гуртківці розглянули та проаналізовали досвід зарубіжних країн у застосуванні банківського нагляду та регулювання і можливості його використання в Україні.

Підсумувала результати наукового заходу Голова гуртка Марія Дідик, подякувавши доповідачам за цікаві виступи та усім учасникам за обговорення теми наукового семінару.

Автор:т студентка 2 курсу ФББ Яна Горобець.