«Репутаційні ризики у банківському бізнесі: проблеми та шляхи мінімізації»

viber image 2019 04 11 17.36.5311 квітня 2019 року учасники СНГ кафедри банківської справи «Банківський аналітик» провели науковий семінар на тему: «Репутаційні ризики у банківському бізнесі: проблеми та шляхи мінімізації». Зі вступним словом виступила голова гуртка Ольга Гнатів, представивши присутніх на заході: к.е.н., доцента Чайковського Я.І. та кураторів гуртка к.е.н., доцента Забчук Г.М. і  к.е.н., доцента Сороківську З.К. Захід відбувся для студентів спеціальності "Фінанси, банківська справа і страхування".       

Зокрема, Ольга наголосила, що в умовах сьогодення виникає об’єктивна необхідність аналізу, якісної і кількісної оцінки величини ризиків банківського сектора внаслідок наявності чіткого взаємозв’язку між станом банківської системи й економічним ростом країни. Процеси фінансової глобалізації, лібералізації руху капіталів, концентрації банками значних обсягів капіталу, активів та зобов’язань, що характеризуються великим обсягом і складністю операцій, системною пов’язаністю та складною замінністю, призводять до виникнення та накопичення великої кількості ризиків, одним з яких є репутаційний. В силу цього, на сьогодні позитивна ділова репутація фінансового посередника виступає індикатором суспільної довіри до фінансового сектору на інституційному рівні.

Із змістовними та ґрунтовними доповідями виступили: Гнатів Ольга та Ващук Ірина.

У доповіді на тему: «Теоретичні засади репутаційного ризику як індикатора суспільної довіри» студентка групи  ФБСм- 11 Гнатів Ольга зазначила, що даному етапі у теорії та практиці ризик-менеджменту цьому індикатору не приділяється належна увага: репутаційний ризик є недостатньо дослідженим, тому недооцінюється більшістю фахівців і топ-менеджерів банків. Однак аналіз функціонування вітчизняних та іноземних банків в Україні свідчить, що в умовах конкуренції на ринку банківських послуг саме репутаційний ризик серед нефінансових ризиків здобуває все більшого значення, тому що його недооцінка й ігнорування призводять до досить катастрофічних для банків наслідків, в тому числі й банкрутства.  

Також студентка зазначила, що репутація – це нематеріальний актив, який, по-перше, відображає суспільну оцінку діяльності суб’єкта основними зацікавленими сторонами, по-друге, визначає його конкурентну позицію на ринку. Репутаційний ризик банку передбачає можливість понесення банком збитків через формування у думці суспільства негативної інформації про банк, що спричинено, у свою чергу, низькими фінансовими результатами, недостатністю регулятивного капіталу, неякісними продуктами або некомпетентним персоналом.

 
Таким чином, для банківської діяльності, економічний зміст якої ґрунтується на довірчих відносинах і передбачає позитивну ділову репутації всіх її учасників, проблема точної ідентифікації та моніторингу репутаційних ризиків є особливо важливим завданням, як на стратегічному, так і оперативному рівнях роботи банку. Також, Ольга простежила взаємозв’язок репутації, іміджу, бренду та репутаційного ризику, а також сформувала комплексний підхід до розуміння сутності досліджуваного поняття.   

Із доповіддю на тему: «Шляхи запобігання та мінімізації репутаційного ризику» виступила Ващук Ірина, студентка групи ФБС-22. Вона наголосила на тому, що для банків ризик втрати ділової репутації негативно відображається на усій його діяльності, з огляду на те, що природа банківського бізнесу базується на підтриманні довіри кредиторів, вкладників, інших фінансових партнерів. Тому, коли репутація знаходиться під загрозою, працівники повинні діяти швидко і відповідально, роблячи все в межах своїх повноважень аби позитивно впливати на громадські ідеї, а саме:

  • зрозуміти очікування зацікавлених сторін;
  • зосередження уваги на позитивному іміджі та спілкуванні;
  • створення планів реагування за непередбачених обставин тощо.
            Також студентка зазначила, що в умовах сьогодення репутаційні ризики набувають все більшого значення і повинні враховуватись при виборі ефективної і безпечної стратегії будь-якого банку, підприємства чи торгівельної мережі. У зв’язку з цим підвищення ефективності управління репутаційними ризиками стає надзвичайно актуальною проблемою економіки та сучасного менеджменту. Тому в кризових умовах втримати свої позиції досить часто допомагають саме раніше сформована репутація і завойована довіра акціонерів,партнерів. Клієнтів, а також робота з ідентифікації та мінімізації репутаційних ризиків.

Після виступу доповідаючих присутні взяли участь у жвавій дискусії. Голова СНГ Ольга Гнатів висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та усім учасникам круглого столу  за присутність та активну участь.